2011, ഡിസംബർ 31, ശനിയാഴ്‌ച

നാലു കവിതകൾ


വാതിൽ
======
മരാശാരിയുടെ
കണ്ണിൻ മൂർച്ച
അണമുറിച്ച
പുഴയൊഴുക്ക്!

കവിയോട്
========
മധുരമിണയാത്ത
വാക്കുകളെന്തിനു്
മൺചൂരിൽ വേർത്ത്
ചുരമൊന്നു തീർക്കുക!

ആയുർ രക്ഷ
==========
മുങ്ങിത്താഴും കപ്പൽ
നാണയം കറക്കി
നാവികൻ ശങ്കിച്ചു
വിധിപ്പച്ചയേതുപുറം

വാനപ്രസ്ഥം
=========
തുറമുഖങ്ങളെല്ലാം
കണ്ടുമടുത്ത കപ്പിത്താൻ
ശാന്തം നടുക്കടലിൽ
നങ്കൂരത്തിൽ കാത്തുകിടന്നു!
=================
അജിത് കെ. സി
= പാര,ഏപ്രിൽ 2004

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: