2012, ഫെബ്രുവരി 4, ശനിയാഴ്‌ച

ജീവിതം....

തലമുറഭേദം
==========
പുതിയ വീടിന്റെ
ഒറ്റക്കതകിനിപ്പുറം
ശീതീകരണിയോടി
വിയർത്തപ്പോഴും
കാരണവർ കയർത്തു,
"ശ്വാസം മുട്ടുന്നു!"

ഭഗ്നപ്രണയം
===========
കറുത്തരാവിൽ
മുന്തിരിപ്പഴം
പുളിക്കുന്ന
തിമിരക്കൗശലം

ജീവിതം
===========
ജനിച്ചവന്റെ കടം
ഗർഭപാത്രത്തിന്
മരിച്ചവന്റേത്
ശവപ്പെട്ടിക്ക്
ഇടയിലിങ്ങനെ
കടങ്ങൾ പെരുകി...

ന്യായം
==============
ചുരം കടന്നെത്തിയ
കുളിർ കാറ്റ് പറഞ്ഞു
വാതിലില്ലാക്കാലം
ദ്വാരപാലകന് ഭിക്ഷ!

OO പാര 2004

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: