2012, ഫെബ്രുവരി 13, തിങ്കളാഴ്‌ച

കൃഷ്ണനെന്ന പാമ്പാട്ടി

പാമ്പുകളെയിണക്കിയെടുക്കാൻ
അതിവിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു
കൃഷ്ണനെന്ന പാമ്പാട്ടി

നാഗത്തോലിട്ട കിടക്കയിലവൻ
പാമ്പിൻ പുറത്തെന്നു നിനച്ച്
അനന്തം അദ്ഭുതം ഉറങ്ങി

ഇണങ്ങാത്ത പാമ്പുകളുടെ
തലയിൽ തല്ലി രസിച്ചു
ചതഞ്ഞ കാളീയഫണങ്ങളിൽ
ചടുലതാണ്ഡവമാടി,
കാകോളമെടുത്ത്
അമ്പുകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടി

കരിവർണ്ണനവൻ
കാളിന്ദിയുടെ തീരത്ത്
മകുടിയൂതി നിന്നു,
കെട്ടുപിണഞ്ഞുയർന്ന
പാമ്പുകൾക്കൊപ്പം പുളഞ്ഞ്
നിത്യമവൻ രാസലീലയാടി!OO  അജിത് കെ.സി
 

1 അഭിപ്രായം:

രഞ്ജിത്ത് കണ്ണൻകാട്ടിൽ പറഞ്ഞു...

കൃഷ്ണൻ വെറും പാമ്പാട്ടിയല്ല.