2012, ഫെബ്രുവരി 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സ്വരഭേദം

പ്രണയ ശൈശവത്തിലേക്ക്
വസന്തം പെയ്തപ്പോൾ
അവൾ പറഞ്ഞു;
യൗവ്വനം തന്നെ പൂക്കാലം
പൂ ചുരത്തും സൗരഭ്യം
നമുക്ക് ലഹരിയല്ലോ...

വഴിമരച്ചില്ലയിൽ
പ്രണയാവേശമുടഞ്ഞ്
വസന്തം കൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ
കുറുമൊഴികൾ വീണ്ടും;
കുന്നിറങ്ങാം നമുക്കിനി
മറക്കുവാനിണ വേണ്ടല്ലോ!

OO അജിത് കെ.സി (ഉണ്മ മാസിക, 2002 ജൂലൈ)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: